melech haolam

shlomo arzi

shlomo arzi

Hebrew Lyrics

sham betoch mita mul kir anak kahol kar ve zol lifamim ata neenah bli
kol u
behol zot, ima sham shomeret gam ksheata gadol mahlifa leha bgadim
omeret she
ata melh ha gvarim u bishvila ata yahol lihiot ma she ba leha barosh
lemashal
meleh hahayou o meleh he haim im tehapes ey sham kum tihie kol ma she
ba leha
ki bishvila ata tamid meleh haolam

Translation

Media

Added July 28th, 2002