mizmor ledovid

psalm

None Provided

Hebrew Lyrics


Mizmor ledovid
Adoynoy royi loy ekhsor
Binoys deshe yarbitseyni
Al mey menukhoys yenehaleyni
Nafshi yeshoyvev yankheni
Vemagley tsedek lemaan shemoy
Gam ki elekh begey tsalmoves
Lo iro ro ki ato imodi
Shivtekho umishantekho heymo yenakhamuni
Taaroykh lefonay shulkhon neged tsoyreroy
Dishanto vashemen royshi koysi revoyo
Akh toyv ve khessed yirdefuni kol yemey khayoy
Veshavti beveys adoynoy leoyrekh yomim

Translation

A zemer for Shabes. Wonderful melody in "The Zmirosproject", The Klezmatic

Media

Added July 7th, 2004