Bublichki/Beygelach

klesmorim

None Provided

Yiddish Lyrics

Bublichki,
Koyft mayne beygelekh,
Heysinke bublichki!

Nu, koyft...

Es kumt bald on di nakht,

Ikh shtey zikh tif fartrakht,
Zet, mayn eygelekh
Zaynen farshvartst.

Der frost indroysn brent,
Farfroyrn mayne hent,
Fun tsores zing ikh mir
Mayn troy'rik lid.

Nu, koyft zhe bublichki,
Heysinke beygelekh,
Di letste beygelekh,
Nu, koyft, bay mir...
Ikh shtey aleyn in gas,
Fun regn ver ikh nas,
Di letste beygelekh,

Nu, koyft bay mir...

Di nakht es geyt farbay,

Der tog rukt on afsnay,

Ikh shtey in gas un trakht,
Vos vet dokh zayn?

Der veytik iz in hoyz,
Fun hunger gey ikh oys,

Oy, menchn, hert mayn lid,
Fun hunger shvakh...

Bublichki, beygelekh,
Koyft mayne bublichki...
Koyft!

Translation

more on this song (in russian) at <a href=http://www.jpost.ru/music/barry_

Media

Added December 10th, 2001