Hashkediya Porachat (Tu Bishvat is Here)

M. Ravina

M. Dushman

English Lyrics

Hashemesh zorachat vecham meod hajom. Ani mekava mezeg-ha'avir
shisha'er bahir.

Translation

Media

Added January 25th, 2000