Ikh vil tsurik aheym

Alexander Olshanetsky

None Provided

Yiddish Lyrics

Ikh ben geforen iber yamen
Kh'ob gevolt nor zayn tsuzamen
Mit mayn tatn
Un mit ale mayne fraynt;
S'hot getsitert yedes eyver
Ven kh'ob farlozt mayn mames keyver,
Gekumen do in dem golden land.
Ikh bin geforen aher
Mit hofnung on a shir,
Tsum sof makht men gor khozek
Do fun mir.

(Refrain)
Ikh vill tsurik aheym
in stetele in deym
Avu ikh hob gehat zikh ruyik un bekvem
Ikh vil nit mer zeyn do
Avu kayn fraynshaft iz nito

Translation

Olshanetsky was a composer and performer of Yiddish theater and litergical music in the 40s. He also conducted one of Sam Sterner's Rosh Hashono choirs.

Media

Added June 15th, 1999