Lomir Zikh Freyen! (Hava Nagila)

None Provided

hava nagila

English Lyrics

Brider, lomir zikh freyen
lomir zikh freyen
Oy, lomir lustik zayn!
(repeat 2x)

Ineynem freylekh zayn,
Tzuzamen lustik zayn!
Briderlekh, idelekh
Freylekh zol zayn!
(repeat 2x)

Zingt, tanzt, freyt zikh ale,
S'iz bay undz a groyse simkhe
S'iz bay undz a groyser yomtev,
Likhtik iz oyf der neshome
Az derlebt shoyn di nekhome,
Briderlekh, zingt,
Briderlekh, tanzt,
A simkhe iz bay undz haynt!

Translation

This is the Yiddish version of this notorious song.

Media

Added August 16th, 1999