Ma Avarekh

Rachel Shapira

Yair Rozenblum

Hebrew Lyrics

1.
"Ma avarekh lo, bameh yevorakh
Zeh hayeled?" sha'al hamalakh.

Uverakh lo khiukh shekamohu ka'or,
Uverakh lo eynayim g'dolot vero'ot,
Litfos ban kol perakh vekhai vetzipor,
Velev lehargish bo et kol hamar'ot.

Refrain

2.
"Ma avarekh lo, bameh yevorakh
Zeh hana'ar?" sha'al hamalakh.

Uverakh lo raglayim lirkod ad eyn sof,
Venefesh lizkor bah et kol halkhanim,
Veyad ha'osefet tzdafim aley khof,
Ve'ozen kshuva ligdolim uktanim.

3.
"Ma avarekh lo, bameh yevorakh
Zeh ha'elem?" sha'al hamalakh.

Uverakh ki yadav halmudot bifrakhim
Yitzlekhu gam lilmod et otzmat haplada,
Veraglav harokdot et masa hadrakhim,
Usfatav hasharot et miktzav hapkuda.

4.
"Ma avarekh lo, bameh yevorakh
Zeh hagever?" sha'al hamalakh.

"Natati lo kol she'efshar li latet:
Shir vekhiyukh veraglayim lirkod,
Veyad me'udenet velev meratet.
Uma avarekh, avarekh lekha od?"

"Ma avarekh lo, bameh yevorakh
Zeh hayeled, ha'elem harakh?

"Hana'ar hazeh akhshav hu malakh.
Lo od yevarkhuhu, lo od yevorakh.
Elokim, Elokim, Elokim!
Lu akh berakhta lo khayim!"

Translation

For unofficial English version (not on Israeli government's
"Fifty Years of Hebrew Song" site), e-mail me at

[email protected]

Thank you.

Media

Added June 2nd, 1999