Mitachat Hashamayim

Ofra Haza

Latet

Hebrew Lyrics

CHORUS:
Banu l'chan mitachat hashamayim
Shnayim k'mo zug einayim.
Yeish lanu z'man mitachat hashamayim
Beynatayim anu od kan.

At va'ani (3X)
V'hamita r'chava latet ahava.
Layla vayom (3X)
V'hachiyuch mitnatzel sh'hu mit'atzel

CHORUS

Shneinu echad (3X)
Echad shalem v'agol, shalem v'gadol.
Bo'i niten (3X)
Ani eten lach latet, latet li latet lach.

V'lamrot hapa'ar
V'lamrot hake'ev (2X)
V'lamrot hatza'ar
Ani ohev v'ohev.

CHORUS

Translation

Media

Added October 8th, 2000