Rosa Rosa

None Provided

yehoram gaon

Hebrew Lyrics

KSHERAITICH IALDA KTANA

TSOCHEKET TSCHOK RACHAV KAZE

PITOM IRGASHTI ICH KMO SAKIN

ELAI NICHNAS PO BACHAZE

MILION PRACHIM SHALACHTI LACH

USHNEI MILION UMICHTAVIM

ACH AT IMSHACHT LITSCHOK VE ET SHIGAT

BARECHOV ET KOL ATOSHAVIM

PIZMON


Translation

Media

Added August 17th, 2000