avi peretz

Avi Koren

Hebrew Lyrics

Shalva

Al HaMachane Nidlak Yare'ach
Al HaMahahal Kochav Zore'ach
VeHazman Kmo Gumi Mitmare'ach
LeShabat Bli Ta'am UVli Re'ach
VeHaSheket Et HaLev Korea

Ezo Min Shalva VeLo Osim Shum Davar
Ezo Min Shalva VeOd Shvu'a Avar

HaShabat BiChlal Eina Overet
Kvar Karanu Et Iton HaErev
Sharnu Kvar Shirey Magal VaHerev
Kvar Tafarnu Et HaHor BaGerev
UFatarnu Tashbetzim Bli Heref

Ezo...

Af Michtav Mimcha Od Lo Higi'a
Od Mehat HaMefaked Yofi'a
VeYachzor Vadai Shuv LeHavti'ach
BeKarov LaRegila Agi'a
SheTikni Shuv Shnayim BaYatzi'a

Ezo...

Translation

Sang by many israeli singers like: - Avi Peretz

Media

Added March 25th, 2001