Anachnu Me Oto HaKfar

Naomi Shemer

Naomi Shemer

Hebrew Lyrics

Am Dm E7 Am E7
Anakhnu shnenu me'oto hakfar
Am G7 C G7
Ota koma - ota blorit se'ar
C G G7 C
Oto khitukh dibur - ma yesh lomar
Dm Am Dm E7 Am E7
Hen anakhnu me'oto hakfar
Am Dm E7 Am E7
Anakhnu shnenu me'oto hakfar
Am G7 C G7
Sade yarok khatzinu ad tzavar
C G G7 C
Ba'erev shavnu yakhad lakikar
Dm Am Dm E7 Am
Ki anakhnu me'oto hakfar.

C B E
Uveleylot shishi
C B E
Ksheru'akh kharishi
C Em C
Betzamarot sh'khorot over,
Dm Am Em Am E7
Az ani otkha zokher.

Tamid bapardesim ubasderot
Ahavnu et otan hane'arot,
Aval basof amarnu - eyn davar,
Ze hakol nish'ar betokh hakfar.

Barakhnu el otam hamekomot,
Halakhnu el otan hamilkhamot,
Zakhalnu al kotzim ve'al dardar,
Aval shavnu yakhad el hakfar.

Uveleylot shishi...

Translation

Media

Added February 13th, 2002