Tsur misheloy

None Provided

None Provided

Hebrew Lyrics

Tsur misheloy okhalnu
Borekhu emunay
Sovanu vehoysarnu
Kidevar adonay

Hazon es oylomoy royeynu ovinu
Okhalnu es lakhmoy veyeynoy shosinu
Al-keyn noyde lishmoy unehaleloy veoninu
Omarnu veoninu eyn kadosh kadoynoy

Tsur misheloy...

Beshir vekoyl toydo nevareykh leyloyhenu
Al erets khemdo toyvo, oy oy oy, shehinkhil lavoyseynu
Mozoyn vetseydo hisbia lenafsheynu
Khasdoy govar oleynu veemes adoynoy

Tsur misheloy...

Rakheym bekhasdekho al-amkho tsureynu
Al tsiyoyn mishkan kvoydekho, oy oy oy, zvul beys tifarteynu
Ben-dovid avdekho yovoy veyigoleynu
Ruakh apeynu meshiakh adoynoy

Tsur misheloy...

Yibone hamikdosh ir tsiyoyn temaley
Veshom nashir shir khodosh, oy oy oy, umirnono naale
Horakhamon hanikdosh yisborah veyisale
Al koys yayin moley kevirkas adoynoy

Translation

A zemer for Shabbat. I discovered a wonderful melody for it by listening t

Media

Added July 7th, 2004