Utzu Eitza

None Provided

None Provided

Hebrew Lyrics

Utzu eitza vetufar
Dabru davar velo yakum
Ki imanu El

Translation

clip here from Velvel Pasternak's CD <a href="http://www.jewishmusic.com/cgi

Media

Added December 20th, 1999