Ze HaKol Bishvilech (Don Quixote)

Danny Sanderson

Danny Sanderson

Spanish Lyrics

C G F
Ze Hakol Bishvilekh

C G Am F C G Am G Em
Habiti lashkiah, adain lo avar zmana

Dm Am G Em Dm Am G
Hakokhavim zorkhim, khimat kol hashana.

C G Am F C G Am G Em
Lean habarvazim, afim kshehaagam kafu

Dm Am G Em Dm Am G
Kol yom korim nisim, gam lanu od ikru

C G F
Veze hakol bishvilekh...

C G C G Am
Ho, Don Quichotte, al tihie kol kakh tamim

E Am G C
Baolam yeled, eyn makom lestam kholmim

C G C G Am
Ho, don quichotte, titorer lemaani

E Am G
Kakh o kakh tishaer, haabir sheli.

Emtza li avoda, elekh laavod beveit malon
Im kesef sheakhsokh, evne lanu armon
Ze hakol bishvilekh...

Ho, Don Quichotte
Al tihie kol kakh tamim
Baolam yeled
Ein makom lestam kholmim

Ho , don Quichotte
Titorer lemaani
Kakh o kakh tishaer
Haabir sheli.

C G F G
Anakhnu nitgaber

Ho, Don Quichotte
Al tihie kol kakh tamim
Baolam yeled
Ein makom lestam kholmim

Ho, don quichotte
Titorer lemaani
Kakh o kakh tishaer
Haabir sheli.
Habiti lashkia
Od lo avar zmana
Hakokhavim zorkhim
Khinam kol
hashana

Emtsa li avoda, lo, lo
Letamid kakh o kakh tishaer
Nesikha sheli.

Translation

Media

Added February 13th, 2002