At Khaki li (Wait for Me)

A. Shlonski

K. Simonov

Russian Lyrics

At khaki li veekhzor
At khaki hetev
At khaki li gam bikdor
Misagrir halev,
At khaki leet kforim
At khaki bekhom
At khaki et akharim
Ishtakkhu ad tom,

At khaki, khaki v'lu-
Lo yavo mikhtav,
At khaki im gam il'u
Hamkhakim lashave

At khaki li veekhzor
Varur hashakh
Bvitkha gmura - lemor:
"Mte hu v'nishkakh"
Yaaminu em vaav
Ki eneni khai,
Yiafu khakot lashave
Kol rea, akhai,

V'ishtu kos yain mar
Zekher nishmati.
At khaki v'khos nimhar
Al na, al tishti.

At khaki li veekhzor
Khai ekhzora! Khai!
Hema ishtau lemor:
"Nes hu bevadai".
Hema lo khiku veeikh-
Bin tavin nafsham,
Ki rak at bkhakotekh
Hitzletini sham.

Translation

See alternate entry for a more accurate transliteration. This is the Hebrew version of the Russian song "Zhdi menya i ya vernus'" (Wait for me, and I'll come back.) Clip featured here from a 11-CD set of Hebrew songs "We Grew Up Together"

Media

Added September 19th, 1999