LIOR NARKIS

Lior Narkis

Hebrew Lyrics

Doctor, Tatzil Othi!!! Ani Meohav!! Koev Li ba chased, ha lev sheli
nignan!!! Doctor!!! Zeh ha mazal, az boh veh teropeh othi achshav.

Translation

Media

Added February 24th, 2002