Der Alter Menashe

None Provided

None Provided

Yiddish Lyrics

Iz gezesn bay der gemore
Der alter Menashe
Un gelernt mit hislaves.
Kumt tsu im zayn vayb Zlate
Un fregt im a kashe:
Vu nemt men oyf shabes?
Nyet u meni ni vodku... s'a khidesh?
Nyet ni bulki, ni khali na kidesh.
Efsher iz a svore
Zolst farmakhn di gemore
Un geyn ergets borgn
A por groshn oyf morgn?
Vayl fun dayn lernen mit hislaves
Tak nye bude oyf shabes!

Lernt vayter der alter Menashe:
Ma tikanto? - S'iz a shvere kashe!
Oy kushat khotshetsa,
I kushat treba.
Nor vos zol men zogn
A terets dem mogn?
Kumt tsu im zayn vaybl Zlate:
Oy, Menashe, Menashe
Bist dokh a tate!
Mir hobn tsvey tekhter
Shoyn ro-e livrokhe,
Zey zaynen a koved
Far undzer mishpokhe,
Dos darfstu nit fargesn!
Un ven s'iZ nito oyf nadn
Vern zey, kholile, farzesn!

Lernt vayter der alter Menashe:
Zlate, Zlate!
S'shteyt geshribn in Rashe
Az a yidishe tokhter
Tor nit fregn keyn kashes!
Zi darf danken dem Boyre
Vos zi hot a man a bal-toyre,
Un oyb s'iz nito oyf haynt,
Un s'iz nito oyf morgn,
Hobn mir a groysn Got,
Un er vet shoyn zorgn

Translation

Media

Added February 23rd, 2004