Erev Shel Shoshanim

Yosef Hadar

Moshe Dor

English Lyrics

Erev shel shoshanim
Netzeh nah el habustan
Mor b'samim ulevonah
L'reglech miftan

Lailah yored l'at
v'ruach shoshan noshvah
Havah elchash lach shir balat
Zemer shel ahavah

Shachar homah yonah
Roshech maleh t'lalim
Pich el haboker shoshana
Ektefenu li

Lailah yored l'at
v'ruach shoshan noshvah
Havah elchash lach shir balat
Zemer shel ahavah

Translation

Erev shel shoshanim
Netzeh nah el habustan
Mor b'samim ulevonah
L'reglech miftan

Lailah yored l'at
v'ruach shoshan noshvah
Havah elchash lach shir balat
Zemer shel ahavah

Shachar homah yonah
Roshech maleh t'lalim
Pich el haboker shoshana
Ektefenu li

Lailah yored l'at
v'ruach shoshan noshvah
Havah elchash lach shir balat
Zemer shel ahavah

One of the all-time Jewish song favorites. Clip here from CD 50 Years 50 songs

Media

Added November 3rd, 1999