Khanuka

jan van der roost

None Provided

Lyrics

1.
Khanuka khanuka khag yafe kol-kakh
Khag shel or khag shel dror
Mi ze lyo ismakh
Al kol kor ner mazhir
Al migdal vegag
Shiru na khanuka eyn kemo hu khag

2.
Khanuka khanuka khag haviv marnin
Levivot metukot kol ima takhin
Lapidim rikudim sevivon sov-sov
Sov-sov-sov, sov-sov-sov, khanuka khat tov!

Translation

You can find sheet music for this song here: http://www.ort.org/ort/hanukka h/song3.html

Media

Added June 1st, 1999