Khanukeh iz a yom-tev shein.

-- --

-- --

Yiddish Lyrics

Dreydl, dreydl, drey zikh drey...
Khanukeh iz a yom-tev shein,
Khanukeh iz a yom-tev shein,
Dreydl, dreydl, drey zikh drey...

Translation

Media

Added December 1st, 2000