Kol hakavod

unknown

narkis

English Lyrics

Bakasba bahatsi hayom keshe hashuk patuha
hayti kacha stam over vehachze matuch.
kulam omrim ayze kanon over basimtaot
osim shalom mikol halon.
Kol hakavod!

kulam hayu yodim az tov meod lemi, lemi yesh yoter kavod .

keshe hakrav hayh ikesh vehkita lo zaza
hamefaked haya tsoek " ata rishon ya Kaza "
kulam yadu shekazablan rison tamid litsod
umeachor hem tsaku
kol hakavod.

kulam....

ehad holech im bahura beyafo beyn arbaim
imrak ertse etsli thiye yashar ben hayadaym
ach lo afria labahur shelo yathil lirod
ki ze etsli pasut prentzip
li yesh kavod.

kulam...

im ba shikor leize bar ani oto margia
hu af etsli min ha"shaon" haysher "legabelia"
aval ahar kach hu hozer uba katan meod
merim kosit veod omer: kol hakavod.

Kulam...

Translation

bakasha bahatsihayom keshe ha shuk patuha

Media

Added January 13th, 2003