Mi Shenichnas Adar

Chaim Parchi

None Provided

Hebrew Lyrics

Mishenichnas adar
marbin besimcha
venahafoch hu
asher yishletu hayehudim
hema besone'ehem

Translation

Media

Added October 23rd, 2001