Aleh Neri

Chaim Parchi

Sh. Shalom

English Lyrics

Aleh neri aleh haner
haer chadri chadri haer
aleh neri aleh uzrach
leyeled kat lena'ar rach
(leyeled kat lena'ar rach
na'ar rach)

Aleh neiri, aleh haner,
Haer chadri, chadri haer,
Hayom li chag agil esmach,
Aleh neri, aleh uz'rach,
Aleh neri, aleh uz'rach, uz'rach.

Aleh neri, aleh haner,
Ha'er chadri ha'er,
Al Maccabi beoz nilcham,
Geresh oyev ga'al ha'am,
Geresh oyev ga'al ha'am, ha'am.

Translation

from "Chanukah Songs" by Chaim Parchi www.artmuz.com/chanukah_tape_main.htm

Media

Added April 9th, 2002