Nerot Chanukah

Chaim Parchi

Channah Bar

Hebrew Lyrics

Hine hu hechag elenu karev
venerot tzivonim lo bayad
mitoch hakufsa beadom vechachol
metzitzim hem echad echad

bayom harishon ner adom hitnoses
lechol ever kara ufirsem et hanes
bayom hasheni ner tzahov nidlak
Hu siper al hanes nes hashemen bapach
acharav hashlishi ala veheir
ner kachol shehigiya
mimodi'in ha'ir

Sagol veyarok katom veargaman
la'achim hamakabim leYochanan veYonatan
haner hashmini belavan hizhir
mibet hamikdahs ner shalom haeir
La La La...

Translation

from "Chanukah Songs" by Chaim Parchi www.artmuz.com/chanukah_tape_main.htm

Media

Added April 9th, 2002