Simkhes Toyre (Simkhat Torah)

None Provided

None Provided

Yiddish Lyrics

1.
Kinder mir hobn simkhas toyre
Simkhas toyre oyf der gantser velt
Toyre iz di beste skhoyre
Azoy hot der rebe mit unts geknelt

Refrain
Oy vey, oy-oy-oy
Freylekh kinder ot azoy
Rendlekh faln fun ale zek
Freylekh on an ek

2.
Khoch ikh bin mir on orem idl
Un es darfst mir gut der moyekh
Simkhes toyre zing ikh a lidl
Un makh a gute koyse oykh

Refrain

3.
Dvoyre gib mir di naye kapote
Ikh vel zi onton take a tsint
Kh'vel dir zogn aldzing iz blote
Abi mis borekhashem gezunt

Refrain

Translation

Media

Added December 28th, 1999