Tefillah

Chaim Parchi

Rivkah Ziv

Hebrew Lyrics

Barech eli et hanerot sheanu madlikim
Have eli harbe orot lechol hamechakim
ten lachagim lihyot yamim
shel or veshel simchah
ata yachol hamon d'varim
az mah ichpat lecha

have shalvah al hagvulot
velo od milchamah
ki yesh li ach vegam achot
bagvul al haramah
Barech...

Translation

from "Chanuka Songs" by Chaim Parchi www.artmuz.com/chanukah_tape_main.htm

Media

Added April 9th, 2002