Unter di Poylishe Beymelekh/Moyshelekh, Shloymelekh (Under the Polish Trees)

I. Alter

I. Papernikov

Yiddish Lyrics

Unter di poylishe grininke beymelekh
Shpiln zikh mer nit kayn Moyshelekh, Shloymelekh,
Shpiln zikh mer nit kayn Sorelekh, Leelekh
Nit oyf kayn grezelekh, nit oyf kayn shneyelekh
S'hilkhen shoyn mer nit di Yidishe shtimelekh
Fun di kundeysimelekh, Motelekh Shimelekh
Mit di tzekrelte, tzedrapete tsurelekh,
Funm bavaizan vundoyrim un gvurelekh
S'troyern atzind, di poylishe beymelekh
Toyt zaynen Yidishe heymen un heymelekh
Toyt zaynen geselekh, khorev di hayzelekh
Vu es farshteken zikh kinder,
Vi mayzelekh
Yidishe kinder mit groyse eygelekh
Shvartse azoy vi mit khoyshekh fartzoygene
Eygelekh fule, mit pakhad farlofene
Unter dem umglik - dem broynem - getrofene
Unter di poylishe grininke beymelekh
Shpiln zikh mer nit kayn Moyshelekh Shloymelekh
Shpiln zikh mer nit kayn Sorelekh, Leelekh,
Nit oyf kayn grezelekh, nit oyf shneelekh

Translation

clip here from Sidor Bilarsky's recording <a href="http://www.jewishmusic.

Media

Added December 20th, 1999