Ech Osim Levivot

Chaim Parchi

Lea Naor

Hebrew Lyrics

Sharvulim mekupalim Vsinar Lavan
Bo tasim et hakelim po al hashulchan
Mekalfim vegam chotchim, meraskim umoachim
uvakli hachi gadol, bochashim, bochashim et hakol
mah mah mah, tpuwach adamah
umelach, vekemach, betza im at rotzah
Efshar gam im batzal
Aval haikar ze
mah, mah, mah, tapuwach adamah

Translation

Media

Added November 7th, 2003