Eyns Eyns Eyns

None Provided

None Provided

Yiddish Lyrics

eyns, eyns, eyns,
ver veys vos iz eyns?
eyns iz der kodesh borekh hu,
vos er iz mezaveg, mezaveg
zivugim bekhol makom shehu.

tsvey, tsvey, tsvey,
ver veys, vos iz tsvey?
tsvey zenen khosn - kale.
tsulib zey tantsn ale, ...

zing zhe unter, berl,
tants zhe unter, shmerl,
shpil zhe unter, khaim,
ale balelaykes ...

dray, dray, dray,
ver veys, vos iz dray?
dray zenen di klezmorim, vos zey
mesameakh zkeynim un orem, ...

fir, fir, fir,
ver veys, vos iz fir?
fir zenen di mekhutonim, vos zey
hobn di mezumonim, ...

Translation

Media

Added February 11th, 2002