Hayu Leilot

Mordechai Zaira

Yakov Orland

Hebrew Lyrics

1.
Hayu leylot, ani otam zokheret
Ani otam ad sof yamai esa
V'misholim beyn Dganiya l'Kineret
Amda eglot khayai haamusa

V'hu nigash shimi elai k'tantonet
Ani baniti bayit l'shivtekh
At tirk'mi ba'erev likutonet
Ani enhag bayom et eglatekh

Hu haya az bahir v'gavoha kezemer
Hu nahag agalot lasade harakhav
V'ani lo kutonet haiti rokemet
Kutonet shel t'khelet im perakh zahav

2.
Hayu leylot, ani otam zokheret
V'hu et ha'etsim he'ir
Et hashvilim beyn Dganiya l'Kineret
Rak oti ishmor lo letamid

Haya holekh v'shav elai kode'akh
Haya nose dmuti mimul panav
Hagidu na ha'esh bakhem yode'a
Ey ana ze halakh lo v'lo shav

Az haiti bokhaz haiti nighemet
B'sadot r'khokim od halakhti elav
Anokhi od noset kutanto hamerukemet
Kutonet shel t'khelet im perakh zahav
Hayu leylot ani otam zokheret
Ani otam ad sof yamai esa

Translation

Hayu leylot, ani otam zokheret
Ani otam ad sof yamay esa
Vemisholim beyn Dganiya leKineret
Amda eglot khayay haamusa

Vehu nigash shimi elay ktantonet
Ani baniti bayit leshivtekh
At tirkemi baerev likutonet
Ani enhag bayom et eglatekh

Hu haya az bahir vegavoha kezemer
Hu nahag agalot lasade harakhav
Veani lo kutonet haiti rokemet
Kutonet shel tkhelet im perakh zahav

2.
Hayu leylot, ani otam zokheret
Vehu et haetsim heir
Et hashvilim beyn Dganiya leKineret
Rak oti ishmor lo letamid

Haya holekh veshav elay kodeakh
Haya nose dmuti mimul' panav
Hagidu na haesh bakhem yodea
Ey ana ze halakh lo velo shav

Az haiti bokhaz haiti nighemet
Besadot rekhokim od halakhti elav
Anokhi od noset kutanto hamerukemet
Kutonet shel tkhelet im perakh zahav
Hayu leylot ani otam zokheret
Ani otam ad sof yamay esa

A song about two khalutsim who fall in love... <p>The clip featured here is

Media

Added September 19th, 1999