Kol haKavod

D. Zeltzer

D. Almagor

Russian Lyrics

KOL HAKAVOD

Bakasba bachatzi hayom / Keshehashuk patuach
Hamti kacha stam holech / Vehachazj matuach
Kulam omrim eize kanon / Over basimtaot
Osim shalom mikol chalon / Kol hakavod

// Kulam hayu yodim az tov meod
Lemi lemi (tamid lemi) yesh yoter kavod//

Keshehakrav haia boer / Vehakita lo zaza
Hamefaked haia omer / Ata rishon ya Kaza!
Kulam yadu sheKazablan / Rishon tamid litsod
Umeachor hem tzaaku / Kol hakavod!

// Kulam hayu yodim az tov meod...

Echad holech im bachura / Beyaffo bein arbayim
Im rak ertze etzli tihij / Yashar bein hayadayim
Ach lo afria labachur / shelo yatchil lirod
Ki ze etzli pashut printzip / Li yesh kavod!

// Kulam hayu yodim az tov meod...

Im ba shikor leeize bar / Ani oto margia
Hu af etzli mehashaon / Yashar ad Djebelia
Aval achar kach hu chozer / Hu ba katan meod
Merim kosit veod omer / Kol hakavod!

// Kulam hayu yodim az tov meod...

Translation

I HAVE SOMETHING FOR YOU.

It's a song from the musical movie "Kazablan", a hit in Israel at the 70

Media

Added December 14th, 2002