T'fillah

Chaim Parchi

Rivka Ziv

Hebrew Lyrics

Barech Eli et hanerot
Sheanu madlikim
have Eli harbe orot
lechol hamechakim

Ten lachagim lihyot yamim
shel or veshel simcha
ata yachol hmon d'varim
az mah ichpat lecha
have shalvah al hagvulot velo od milchamah
ki yesh li ach vegam achot bagvul al haramah
Barech ...

Translation

Media

Added November 7th, 2003