Di Naye Elter

None Provided

Arturo S. Kerbel

Yiddish Lyrics

Ikh vendet dem dozikn poem tsu aykh, mayne tayere zeydes Mendl un Rashke, vayl
ayere naye elter, zaynen shoyn gekumen:

Haynt iz dayn geburstog,
Un in kop, ikh hob a khoshev,
vos vestu oykh kenen nutsn yedn tog, vi an onzog:
Tsol dayne dergreykhte tsiln, nisht di teg.
Tsol nisht di yorn, vayl zey veln dir nor brengen farzorg.
Tsol dayne iberlebungen, nisht dem bayt fun veg.
Tsol nisht mayne verter, nor her vos ikh zog:
Di yugnt, gefint zikh in harts, nisht in undzer fizik...

Translation

Media

Added July 12th, 2001